§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Annę Pakulską – Janiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anlegis Language Services Anna Pakulska – Janiak Tłumacz przysięgły języka angielskiego z miejscem głównym prowadzenia działalności gospodarczej w Łodzi przy ul. Hetmańskiej 22/59, NIP 7292501869 REGON 389919457 (zwaną dalej: „Przyjmującą zamówienie”).

 2. Usługi świadczone przez Przyjmującą zamówienie na podstawie niniejszego Regulaminu (zwane dalej „usługami”) polegają w szczególności na wykonywaniu tłumaczeń pisemnych, zwykłych i poświadczonych oraz tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 331 k.c. (zwanej dalej: „Zamawiającym”). Zawarcie umowy pomiędzy Przyjmującą zamówienie a Zamawiającym jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 3. Usługi tłumaczenia pisemnego oraz ustnego świadczone są na podstawie zamówienia złożonego w formie dokumentowej (pismo zwykłe bądź wiadomość e- mail na adres korespondencji elektronicznej Przyjmującej zamówienie: [email protected]).

 4. Przyjmująca zamówienie przed przystąpieniem do sporządzenia tłumaczenia ustnego bądź pisemnego sporządza bezpłatną wycenę usługi. Wycena ma charakter szacunkowy i nie stanowi podstawy do zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego względem Przyjmującej zamówienie.

 5. Warunkiem przystąpienia do realizacji usługi jest akceptacja wyceny i warunków świadczenia usług przez Zamawiającego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Przyjmującą zamówienie. Akceptacja, jak również potwierdzenie przyjęcia zamówienia wymagają zachowania formy dokumentowej (pismo zwykłe bądź wiadomość e-mail).

 6. Przyjmująca zamówienie uprawniona jest do odmowy świadczenia usługi w przypadku stwierdzenia, że dokument źródłowy narusza przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności i bezstronności, zgodnie z zasadami sztuki przekładu oraz zasadami etyki i praktyki zawodowej.

 8. Przyjmująca zamówienie nie jest płatnikiem VAT.

§ 2

TŁUMACZENIA PISEMNE

 1. Przyjmująca zamówienie sporządza tłumaczenia pisemne zwykłe oraz poświadczone.

 1. Tłumaczenia pisemne wykonywane są osobiście przez Przyjmującą zamówienie. W przypadku znacznej ilości zamówień, Przyjmująca zamówienie zastrzega możliwość powierzenia wykonania tłumaczenia pisemnego osobom trzecim posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Usługa wykonana przez osobę trzecią podlega weryfikacji przez Przyjmującą zamówienie.

 2. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego jest strona rozliczeniowa. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia traktowana jest jako pełna. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego obejmuje 1600 znaków tekstowych liczonych łącznie z odstępami w tekście źródłowym. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego obejmuje 1125 znaków liczonych łącznie ze odstępami w tekście docelowym.

 3. Poprzez znak należy rozumieć każdy widoczny i niewidoczny znak drukarski, w szczególności literę, cyfrę, znak przestankowy, znak przeniesienia, spację, ideogram. Liczba znaków ustalana jest w oparciu o statystykę wyrazów w programie MS Word.

 4. Tekstem źródłowym jest tekst dostarczony przez Zamawiającego do tłumaczenia, w formie papierowej bądź elektronicznej.

 5. Tekstem docelowym jest tekst przetłumaczony przez Przyjmującą zamówienie i przekazany Zamawiającemu osobiście bądź wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Zamawiającego.

 6. Tłumaczenia pisemne wykonywane są w trybie zwykłym (do 5 stron tłumaczenia, dwa dni robocze na realizację usługi) bądź w trybie ekspresowym (do 5 stron tłumaczenia, jeden dzień roboczy na wykonanie usługi + 20% wynagrodzenia podstawowego obliczanego według cennika). Termin realizacji usługi liczony jest od dnia następującego po dniu przyjęcia zamówienia i obejmuje wyłącznie dni robocze. Czas realizacji tłumaczenia wykonywanego w innym trybie aniżeli zwykły bądź ekspresowy ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem rozmiaru tekstu źródłowego oraz terminu realizacji usługi.

 7. W przypadku znacznej liczby zamówień, Przyjmująca zamówienie zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji tłumaczenia pisemnego wykonywanego w trybie zwykłym. O okoliczności wydłużenia terminu realizacji usługi, Przyjmująca zamówienie poinformuje Zamawiającego telefonicznie bądź w wiadomości e-mail najpóźniej 12 godzin przed upływem terminu.

 8. Tłumaczenia poświadczone wykonywane są w oparciu o oryginał dokumentu, odpis, kopię dokumentu, tekst niesygnowany lub tłumaczenie. W przypadku wykonywania tłumaczenia poświadczonego w oparciu o kopię dokumentu, tekst niesygnowany bądź tłumaczenie, Przyjmująca zamówienie zamieści na przetłumaczonym dokumencie stosowną adnotację.

 9. Zamawiająca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne i rozbieżności w treści dokumentu źródłowego.

 10. Tłumaczenie pisemne wykonywane w trybie zwykłym obejmuje wewnętrzną korektę tekstu docelowego. Wewnętrzna korekta tekstu docelowego w przypadku tłumaczenia pisemnego wykonywanego w trybie ekspresowym dokonywana jest jedynie wówczas, gdy jest to możliwe z uwagi na skrócony termin realizacji usługi.

 11. Przyjmująca zamówienie uwzględnia wytyczne oraz sugestie Zamawiającego odnoszące się do sposobu sporządzenia tłumaczenia pisemnego w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z zasadami sztuki przekładu. Wytyczne oraz sugestie powinny zostać wyrażone przez Zamawiającego w formie dokumentowej najpóźniej do dnia następującego po dniu potwierdzenia przez Przyjmującą zamówienie przyjęcia zamówienia.

 12. W przypadku tłumaczenia tekstu źródłowego o charakterze specjalistycznym, zawierającym terminologię fachową i wymagającego specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny, tekstu źródłowego sporządzonego odręcznie, tekstu źródłowego nieczytelnego z powodu złej jakości kopii lub znacznego stopnia zniszczenia, tekstu zawierającego tabele i wykresy, wynagrodzenie podstawowe obliczone według cennika może ulec podwyższeniu o 20- 50%.

 13. Za sporządzenie i poświadczenie dodatkowego egzemplarza dokumentu zawierającego tekst docelowy lub za weryfikację i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny obliczonej według cennika.

 14. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy dotyczącej sporządzenia tłumaczenia pisemnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla ważności wymaga zachowania formy dokumentowej (pismo zwykłe bądź wiadomość e- mail). W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Przyjmującej zamówienie pomniejszego o to, co Przyjmująca zamówienie oszczędziła z powodu niewykonania usługi.

 15. Przyjmująca zamówienie informuje Zamawiającego o sporządzeniu tłumaczenia pisemnego telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e- mail, ustalając z Zamawiającym termin oraz sposób odbioru dokumentu docelowego i dokumentów źródłowych. Odbiór tłumaczenia pisemnego przez osobę trzecią wskazaną przez Zamawiającego możliwy jest po uprzednim powiadomieniu Przyjmującej zamówienie telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e- mail obejmującym wskazanie danych identyfikacyjnych tej osoby.

§ 3

TŁUMACZENIA USTNE

 1. Przyjmująca zamówienie świadczy usługi tłumaczenia ustnego w formie tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych, liaison, a’vista, szeptanek, tłumaczeń podczas czynności notarialnych.

 1. Przed przystąpieniem przez Przyjmującą zamówienie do realizacji usługi w zakresie tłumaczenia ustnego, Klient przekazuje wszelkie informacje o tematyce i charakterze tłumaczenia, a w przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce przekazuje również materiały, które pomogą Przyjmującej zamówienie przygotować się do tłumaczenia.

 2. Jednostką rozliczeniową w odniesieniu do tłumaczeń ustnych jest godzina zegarowa. Każda rozpoczęta godzina liczy się jako cała.

 3. Świadczenie usług przez Przyjmującą zamówienie rozpoczyna się od godziny ustalonej pomiędzy Zamawiającym a Przyjmującą zamówienie, kończy się z momentem zwolnienia Przyjmującej zamówienie ze świadczenia usług przez Zamawiającego i obejmuje wszystkie przerwy w tłumaczeniu (przerwa obiadowa, kawowa i inne).

 4. Usługa tłumaczenia ustnego świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. W przypadku świadczenia usługi poza określonym w zdaniu poprzedzającym zakresem godzinowym, wynagrodzenie podstawowe obliczone według cennika ulega podwyższeniu o 30 %. W przypadku świadczenia usługi w sobotę, niedzielę bądź w dniu ustawowo wolny od pracy, wynagrodzenie podstawowe ulega podwyższeniu o 50 %.

 5. Usługa tłumaczenia ustnego świadczona jest we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w obrębie granic administracyjnych miasta Łodzi. W przypadku, gdy usługa tłumaczenia ustnego świadczona jest poza zakresem terytorialnym określonym w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie może zostać powiększone o równowartość kosztów poniesionych przez Przyjmującą zamówienie w związku ze stawiennictwem w miejscu tłumaczenia (koszt dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie).

 6. W przypadku tłumaczenia ustnego tekstu o charakterze specjalistycznym, zawierającym terminologię fachową bądź o szczególnym stopniu trudności, wynagrodzenie podstawowe obliczone według cennika może ulec podwyższeniu o 20-50%.

 7. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia usług w zakresie tłumaczenia ustnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla ważności wymaga zachowania formy dokumentowej (pismo zwykłe bądź wiadomość e- mail) i winno zostać doręczone Przyjmującej zamówienie najpóźniej na 48 godziny przed planowanym terminem usługi. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Przyjmującej zamówienie pomniejszego o to, co Przyjmująca zamówienie oszczędziła z powodu niewykonania dzieła. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie późniejszym jest skuteczne tylko wówczas, gdy następuje z jednoczesną zapłatą odstępnego w wysokości 50% wynagrodzenia.

§ 4

KONSULTACJE JĘZYKOWE

 1. Jednostką rozliczeniową w odniesieniu do konsultacji językowych jest roboczogodzina. Każda rozpoczęta roboczogodzina liczy się jako cała.

 1. Czas realizacji konsultacji ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem przedmiotu konsultacji.

§ 5

KURSY JĘZYKOWE

 1. Przyjmująca zamówienie świadczy usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów prawniczego języka angielskiego – legal english (zwany dalej: kursem językowym).

 2. Uczestnikiem kursu językowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, których stopień znajomości języka angielskiego wynosi co najmniej B1.

 3. Kursy językowe prowadzone są w siedzibie przedsiębiorstwa i odbywają się zgodnie z indywidualnym programem szkolenia opracowanym przez Przyjmującą zamówienie z uwzględnieniem poziomu znajomości języka angielskiego Zamawiającego oraz jego preferencji. W przypadku, gdy kurs językowy prowadzony jest dla większej ilości uczestników (3 uczestników i więcej), miejsce prowadzenia zajęć może ulec zmianie.

 4. Kursy językowe mają charakter indywidualny. W wyjątkowych przypadkach Przyjmująca zamówienia zastrzega możliwość prowadzenia i organizacji kursów językowych dla większej liczby uczestników.

 5. Jednostką rozliczeniową w odniesieniu do kursów językowych jest godzina zegarowa. Zakres czasowy kursu językowego ustalany jest indywidualnie. W przypadku nabycia pakietu usług, Przyjmująca zamówienie zastrzega możliwość udzielenia upustu cenowego.

 6. Terminy kursów językowych ustalane są indywidualnie – telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem względem planowanego terminu kursu.

 7. Materiały dydaktyczne niezbędne dla przeprowadzenia kursu językowego dostarczane są nieodpłatnie przez Przyjmującą zamówienie. W przypadku, gdy kurs językowy ma charakter regularny, uczestnik zobowiązany jest do indywidualnego nabycia pomocy dydaktycznych wskazanych przez Przyjmującą zamówienie. Wynagrodzenie Przyjmującej zamówienie nie obejmuje kosztów związanych z nabyciem pomocy dydaktycznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 6

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

 1. Przyjmującej zamówienie przysługują prawa autorskie do tłumaczenia.

 1. Przyjmująca zamówienie z chwilą otrzymania wynagrodzenia oraz uregulowania wszelkich kosztów związanych ze świadczeniem usług, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia w następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 2 lit.a – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

  3. wprowadzenie do obrotu, w tym odpłatne zbywanie.

 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

 3. Z chwilą przeniesienia praw autorskich do tłumaczenia, Przyjmująca zamówienie przenosi na Zamawiającego własność nośników, na jakich zostało przekazane tłumaczenie.

§ 7

POUFNOŚĆ

 1. Przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznała się w związku ze świadczeniem usług. Obowiązek ten nie dotyczy informacji i dokumentów publicznie dostępnych lub uzyskanych od osób trzecich w sposób zgodny z prawem.

§ 8

WYNAGRODZENIE

 1. Ostateczne rozliczenie kosztów związanych z wynagrodzeniem za świadczenie usług w zakresie sporządzenia tłumaczenia pisemnego, ustnego bądź konsultacji językowych następuje po zakończeniu świadczenia usług. Potwierdzenie świadczenia usług stanowi dokument rozliczeniowy w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury bez VAT (Przyjmująca zamówienie jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 t.j. ze zm.), doręczony Zamawiającemu na jego życzenie niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usług.

 1. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego zamówienie w terminie 7 dni od daty doręczenia dokumentu rozliczeniowego. Wynagrodzenie płatne jest gotówką w siedzibie Przyjmującej zamówienie bądź przelewem na rachunek bankowy Przyjmującej zamówienie wskazany w dokumencie rozliczeniowym bądź korespondencji między stronami.

 2. W przypadku, gdy tłumaczenie pisemne zostanie doręczone Zamawiającemu za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Przyjmującej zamówienie, obok wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, równowartości kosztów związanych z wysyłką korespondencji.

 3. Przyjmująca zamówienie zastrzega prawo do żądania zapłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia za świadczenie usług, o czym poinformuje Zamawiającego telefonicznie bądź w wiadomości e- mail przed przystąpieniem do ich realizacji.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W odniesieniu do Zamawiających niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., odpowiedzialność Przyjmującej zamówienie za szkodę wywołaną świadczeniem usług ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia Przyjmującej zamówienie.

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości tłumaczenia pisemnego, Zamawiający niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., w terminie 14 dni od wydania tłumaczenia może wezwać Przyjmującą zamówienie do usunięcia wadliwości. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dla ważności wymaga zachowania formy dokumentowej (pismo zwykłe bądź wiadomości e-mail) i powinno zawierać uzasadnienie. Po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, uprawnienia z tytuły rękojmi wygasają.

 2. Podstawy zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie mogą stanowić błędy literowe (tzw. „literówki”) w tekście docelowym, jeżeli tłumaczenie pisemne wykonywane było w trybie ekspresowym.

 3. W odniesieniu do odpowiedzialności Przyjmującej zamówienie względem Zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. art. 221 k.c. zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 t.j. ze zm.).

 4. Przyjmująca zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji usługi oraz wadliwość powstałe wskutek działania siły wyższej lub problemów technicznych takich jak awarie sprzętu komputerowego, łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia w dostawie dokumentów spowodowane funkcjonowaniem przedsiębiorstw pocztowych bądź kurierskich.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przyjmująca zamówienie zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Zamawiający zobowiązany jest do informowania w formie dokumentowej (pismo zwykłe bądź wiadomość e-mail) Przyjmującej zamówienie o każdej zmianie danych adresowych bądź innych danych niezbędnych dla realizacji usługi czy wystawienia dokumentu rozliczeniowego -w terminie 3 dni od ich zaistnienia. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, korespondencja niepodjęta przez Zamawiającego kierowana na jego dotychczasowy adres zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

 3. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów wynikających ze świadczenia usług jest sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Przyjmującej zamówienie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2021 r.